regulamin konkursu

Regulamin konkursu

 • 1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu
 1. Organizatorem konkursu „Pokaż nam święta w swoim domu” (dalej jako: „Konkurs”) jest

DHJ Daria Romankiewicz-Hańska

 1. Zachodnia 3/3, 65-552 Zielona Góra

NIP: 929 179 79 81 REGON: 081182587

 1. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 k.c.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram®. Serwis Instagram® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Instagram®. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika Konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.
 • 2. Czas trwania Konkursu
 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 03.12.2021 i kończy się w dniu 12.12.2021 o godzinie 23:59
 2. Odpowiedzi na pytanie konkursowe, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, należy nadsyłać do dnia 12.12.2021 r. do godziny 23:59 Odpowiedzi nadesłane później nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
 • 3. Komisja konkursowa

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej jako: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 (słownie: trzy) osoby wskazane przez Organizatora.

 • 4. Warunki wzięcia udziału w Konkursie
 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które ukończyły osiemnaście lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, Koordynatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu ani osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Osoba, która prawidłowo przystąpiła do Konkursu i spełnia warunki uczestnictwa w nim, uzyskuje status uczestnika Konkursu (dalej jako: „Uczestnik”).
 5. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Instagram, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Instagram (dalej jako: „Profil”). Uczestnik nie jest uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie z konta fikcyjnego, rozumianego jako konto zawierające inne dane niż prawdziwe dane osobowe korzystającej z tego konta osoby fizycznej.
 • 5. Zasady i przebieg Konkursu
 1. Konkurs jest przeprowadzony na tablicy fanpage’a Organizatora prowadzonego w serwisie Instagram pod adresem https://www.instagram.com/happymess.kids/ (dalej: „Fanpage”).
 2. Konkurs dotyczy narysowania i pokazania jak wyglądają święta w domu małego odkrywcy i polegają na tym, że Uczestnicy odpowiadają na zadane przez Organizatora w poście na Fanpage’u pytanie konkursowe:

 

Świąteczny konkurs Happymess! Zasady są bardzo proste i przyjemne dla każdego małego odkrywcy i rodzica. Oto one:

 • Pobierz i wydrukuj szablon pracy konkursowej.
 • Pokażcie nam jak wyglądają święta u Was w domu-  narysujcie to używając dowolnej techniki!
 • Zróbcie zdjęcie pracy konkursowej w świątecznej aranżacji.
 • Upewnijcie się, że obserwujesz @happymess.kids.
 • Udostępnijcie swoje zgłoszenie na Instagramie.
 • Nie zapomnijcie nas oznaczyć!

Profile na czas konkursu powinny by publiczne, abyśmy mogli widzieć Wasze zgłoszenia. Macie czas do 12 grudnia do godziny 23:59!

Powodzenia!

(dalej jako: „Post konkursowy”), a Organizator wybiera najlepszą odpowiedź i jej autorowi przyznaje nagrodę.

 1. Aby przystąpić do Konkursu Uczestnik powinien obserwować @Happymess.kids w serwisie Instagram, mieć profil publiczny oraz udostępnić post konkursowy na relacji w serwisie Instagram. Konto osoby biorącej udział w konkursie musi być publiczne.
 2. Jeden Uczestnik może przesłać nieograniczoną liczbę odpowiedzi konkursowych.
 3. Do Konkursu mogą zostać dopuszczone jedynie :
 4. związane z tematyką Konkursu,
 5. spełniające warunki, o których mowa w ust. 6 poniżej,
 6. do których Uczestnik posiada prawa autorskie,
 7. niezwierające znaków towarowych, przekazów reklamowych i promocyjnych podmiotów trzecich.
 8. Uczestnik oświadcza, że opublikowana przez niego odpowiedź nie zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich.
 9. Komisja dokona oceny odpowiedzi konkursowych, uwzględniając spełnienie kryteriów formalnych, o których mowa w ust. 5 powyżej, a także uwzględniając w szczególności ich oryginalność oraz kreatywność. Po dokonaniu oceny Komisja wyłoni 1 (słownie: jednego) zwycięzcę głównego oraz 1 (słownie: jednego) zwycięzcę rezerwowego.
 10. Zwycięzca główny zostanie ogłoszony nie później niż do dnia 15.12.2021 r. Organizator ogłosi zwycięzcę głównego na Fanpage’u, publikując pracę konkursową wraz z oznaczeniem w postaci nazwy konta na portalu Instagram.
 11. Aby otrzymać nagrodę, zwycięzca główny powinien skontaktować się z Organizatorem w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu i podać swoje dane niezbędne do wydania nagrody: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz telefon i adres e-mail.
 12. Jeśli zwycięzca główny nie skontaktuje się z Organizatorem w terminie wskazanym w ust. 9 powyżej lub poda nieprawidłowe dane (tj. dane, które nie pozwalają na kontakt z nim), traci prawo do nagrody. W takim przypadku nagroda przepada, a Organizator w dniu następnym ogłosi na Fanpage’u zwycięzcę rezerwowego.
 13. Aby otrzymać nagrodę, zwycięzca rezerwowy powinien skontaktować się z Organizatorem w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni od dnia ogłoszenia go i podać swoje dane niezbędne do wydania nagrody: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz telefon.
 14. Jeśli zwycięzca rezerwowy nie skontaktuje się z Organizatorem w terminie wskazanym w ust. 11 powyżej lub poda nieprawidłowe dane (tj. dane, które nie pozwalają na kontakt z nim), traci prawo do nagrody. W takim przypadku nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 15. Zwycięzca jest zobowiązany podać swoje dane: Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz telefon i adres e-mail, które będą niezbędne do wydania Nagrody w ciągu 5 (słownie: pięć) dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej. Zwycięzca akceptuje postanowienia Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Zleceniodawcę w celu rozstrzygnięcia Konkursu poprzez wysłanie oświadczenia za pośrednictwem wiadomości w portalu Instagram® o treści:
 16. „Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu Konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celu przeprowadzenia Konkursu. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania”.
 17. Wyrażenie ww. zgód jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody na postanowienia regulaminu i brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu uniemożliwia wzięcie w nim udziału.
 18. Niezachowanie terminu wskazanego w powyższym ustępie, podanie nieprawidłowego danych, o których mowa w ustępie poprzednim, skutkują utratą prawa do Nagrody, pozostaje ona wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 • 6. Nagrody
 1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw świątecznych gadżetów oraz wybrany produkt Happymess ( do wyboru: czapka uszatka, czapka beanie, rękawiczki z jednym palcem, komin z kapturem ) o wartości łącznej 250 zł brutto.
 2. Elementem nagrody jest również dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej nagrody przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego od wartości wygranej. Kwota ta nie zostanie wydana zwycięzcy, Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, potrąci ją przed wydaniem nagrody i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego. Zwycięzca wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do dokonania takiego potrącenia.
 3. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych zwycięzców w momencie wydania nagrody, w celu identyfikacji zwycięzcy, a także potwierdzenia jego pełnoletności, w tym przed wydaniem nagrody zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.
 • 7. Prawa autorskie
 1. Uczestnik Konkursu przesyłając odpowiedź konkursową, oświadcza, że jest jej autorem oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich.
 2. W przypadku, gdy jako odpowiedź konkursową Uczestnik przesłał zdjęcie, na którym utrwalony jest wizerunek Uczestnika lub osoby trzeciej, Uczestnik zezwala na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku w sposób określony w niniejszym Regulaminie, jak również oświadcza i zapewnia, że posiada zgodę osoby trzeciej na zgłoszenie zdjęcia do Konkursu i rozpowszechnianie jej wizerunku w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 3. Uczestnik Konkursu, przesyłając odpowiedź konkursową, która stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udziela Organizatorowi i Koordynatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z odpowiedzi konkursowej w celu przeprowadzenia Konkursu. Licencja ta udzielana jest na następujących polach eksploatacji:
 4. a) utrwalanie odpowiedzi konkursowej na wszelkich nośnikach dostępnych w chwili zawarcia umowy oraz na wszelkich nośnikach postaci cyfrowej umożliwiających eksploatację przy użyciu komputera, sieci Internet oraz różnego rodzaju technik multimedialnych;
 5. b) zwielokrotnianie odpowiedzi konkursowej przy użyciu wszelkich technik dostępnych w chwili przystąpienia do Konkursu (w tym techniki offsetowej, kserograficznej, cyfrowej, audiowizualnej) na nośnikach, o których mowa w pkt a,
 6. c) wprowadzanie do obrotu,
 7. d) wprowadzanie do dowolnego rodzaju pamięci trwałej komputera oraz do pamięci nietrwałej,
 8. e) publiczne wyświetlanie, wystawienie, odtworzenie, w tym formie plakatów, reklam świetlnych, itp.,
 9. f) najem lub dzierżawa zwielokrotnień, bez względu na formę i technikę ich utrwalenia oraz na zastosowany nośnik materialny lub jego brak,
 10. g) nadawanie i reemitowanie utworów za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity,
 11. h) publiczne udostępnianie odpowiedzi konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 12. Zwycięzca, który otrzymał nagrodę (główny lub rezerwowy), z chwilą odbioru nagrody, na podstawie art. 921 § 3 k.c., przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu stanowiącego odpowiedź konkursową, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej, bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych i bez wynagrodzenia.
 13. Niezależnie od ust. 4 powyżej zwycięzca, który otrzymał nagrodę (główny lub rezerwowy), wyraża zgodę na dokonywanie w jego odpowiedzi konkursowej zmian i modyfikacji oraz na korzystanie z opracowanych wersji odpowiedzi konkursowej w zakresie wskazanym w ust. 3 powyżej.
 14. Organizator ma prawo do korzystania z nagrodzonej odpowiedzi konkursowej w zakresie wskazanym w ust. 3 powyżej zarówno z podaniem imienia i nazwiska zwycięzcy jak również bez podania imienia i nazwiska zwycięzcy.
 15. Organizator ma prawo do przenoszenia na inne podmioty praw uzyskanych zgodnie z ust. 3 – 4 powyżej.
 • 8. Prawa i obowiązki Organizatora
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do nagrody zwycięzcy, jeśli działania tych osób są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem, w szczególności jeśli osoby te:
 2. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
 3. są niepełnoletnie;
 4. jeżeli w stosunku do ich odpowiedzi konkursowej zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich, których zasadność została uprawdopodobniona, w szczególności co do rozpowszechniania wizerunku osoby utrwalonej w odpowiedzi konkursowej lub naruszenia praw autorskich.
 5. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z działaniami Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
 6. Czynności techniczne związane z przeprowadzeniem Konkursu i rozpatrzeniem reklamacji Organizator może powierzyć Koordynatorowi
 • 9. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest

DHJ Daria Romankiewicz-Hańska

 1. Zachodnia 3/3, 65-552 Zielona Góra

NIP: 929 179 79 81 REGON: 081182587

 1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad procesami przetwarzania danych w DHJ Daria Romankiewicz-Hańska jest Daria Romankiewicz-Hańska. Pełną korespondencję dotyczącą realizacji uprawnień wynikających z ust. 7 i 8 poniżej należy kierować w formie pisemnej na adres:

DHJ Daria Romankiewicz-Hańska

 1. Zachodnia 3/3, 65-552 Zielona Góra
 2. Podmiot odpowiedzialny oraz zaangażowani przez niego dostawcy usług, przetwarzają Państwa dane osobowe w następujących celach:
 3. a) przeprowadzanie promocji, konkursów lub akcji rabatowych zgodnie z odnośnymi warunkami promocji, konkursów lub warunkami akcji rabatowych (podstawa prawna: wykonanie umowy),
 4. b) zachowanie i obrona naszych praw (podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w dochodzeniu i obronie naszych praw),
 5. c) wypełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa (podstawy prawne: wypełnianie naszych obowiązków prawnych).
 6. Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas innym podmiotom odpowiedzialnym tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda.
 7. Państwa dane przechowywane są tak długo, jak jest to wymagane do realizacji usług określonych niniejszym regulaminem. Po tym okresie dane są usuwane z wyjątkiem tych danych, które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu określonych prawem podatkowym, handlowym terminów przechowania.
 8. Informujemy iż przysługuje państwu prawo do:
 9. a) Prawo do informacji: Mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji na temat przetwarzania swoich danych. W tym celu mogą Państwo dochodzić prawa do informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy.
 10. b) Prawo do skorygowania i usunięcia danych: Mogą Państwo zażądać od nas skorygowania nieprawdziwych danych i - o ile spełnione są wymogi ustawowe - uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej).
 11. c) Ograniczenie przetwarzania: Mogą Państwo zażądać od nas - o ile spełnione są wymogi ustawowe - abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych.
 12. d) Sprzeciw wobec przetwarzania danych: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.
 13. e) Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: Poza tym mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych ("sprzeciw wobec reklamy"). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody i wykorzystania Waszych danych w ramach już trwającej kampanii.
 14. f) Sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.
 15. g) Odwołanie zgody: Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, możecie ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona.
 16. h) Możliwości przenoszenia danych: Mają Państwo ponadto prawo, aby otrzymać dane, które udostępniliście nam, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź - o ile to wykonalne technicznie - by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.
 17. W przypadku, gdy któraś z aktywności realizowanych w ramach promocji wymaga wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 18. W przypadku jeśli stwierdzą państwo, iż Podmiot odpowiedzialny przetwarza państwa dane z naruszeniem przepisów prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
 19. Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie ich zgodnie
 20. W przypadku, gdy w trakcie procesu rejestracji udzielili Państwo dodatkowych zgód na przetwarzanie, wszystkie informacje dotyczące tego procesu zostaną Państwu udostępnione w trakcie składania oświadczeń woli.
 21. Podmiot przetwarzający podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas Państwa danych.
 • 10. Reklamacje
 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu (decydująca jest data wpływu reklamacji do Organizatora lub Koordynatora).
 2. Reklamacje należy zgłaszać wiadomością e-mail o tytule „Reklamacja – Konkurs” na adres Koordynatora lub poprzez wysłanie wiadomości prywatnej, której adresatem jest fanpage Happymess.Kids na portalu Facebook lub Instagram.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
 • 11. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na Fanpage oraz w siedzibie Organizatora Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników i nie wpłynie na przebieg Konkursu.
 2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
 3. Konkurs nie łączy się w okresie jego trwania z innymi ofertami, promocjami, konkursami lub akcjami specjalnymi organizowanymi przez Organizatora, chyba że regulamin danej oferty, promocji, konkursu lub akcji specjalnej stanowi inaczej.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl